VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky poskytování překladatelských služeb společnosti

  1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vzájemné vztahy mezi společností ABC s.r.o. jakožto dodavatelem / poskytovatelem překladatelských služeb (dále jen „Poskytovatel”) a osobami, jimž POSKYTOVATEL překladatelské služby na základě jejich objednávky poskytuje (dále jen „klient”).

  1. Smlouva o poskytnutí překladatelských služeb.

2.1. Smluvní vztah mezi POSKYTOVATEL a klientem vzniká na základě písemné či ústní objednávky klienta (dále jen „objednávka”), jejího výslovného (ústního či písemného) nebo konkludentního přijetí ze strany POSKYTOVATEL a následného potvrzení klientem. Tyto VOP se uplatní na každý smluvní vztah mezi POSKYTOVATEL a klientem. Objednávkou klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a bere na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a POSKYTOVATEL se v případě přijetí objednávky bude řídit těmito VOP.

2.2. Přednost před ustanoveními těchto VOP mají pouze výslovná odchylná ujednání písemné smlouvy, uzavřené ohledně poskytnutí překladatelských služeb mezi POSKYTOVATEL a klientem.

2.3. Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách POSKYTOVATEL (www.traslatorex.com). Klient má právo požádat POSKYTOVATEL kdykoli o poskytnutí (zaslání) VOP.

  1. Objednávka služeb

3.1. Objednávka klienta musí obsahovat přinejmenším následující náležitosti:

3.1.1. pro překlad:

– identifikaci klienta

– identifikaci zakázky (např. číslo)

– datum a čas požadovaného doručení zakázky

– požadovaný cílový jazyk

– kontaktní osobu pro konkrétní zakázku

– způsob doručení (e-mail, fax, osobně) a adresáta, je-li odlišný od kontaktní osoby

3.2. Dohodnuté potvrzení objednávky je předpokladem pro zahájení jejího plnění.

3.3. POSKYTOVATEL je oprávněn objednávku odmítnout, např. z kapacitních či morálních důvodů, což POSKYTOVATEL klientovi neprodleně oznámí.

  1. Poskytnutí služeb

4.1. V zájmu poskytnutí překladatelských služeb v nejvyšší možné kvalitě je POSKYTOVATEL oprávněn konzultovat s klientem terminologické i faktické aspekty překládaného textu a v případě potřeby si vyžádat doplňující terminologii a informace. Klient požadované informace POSKYTOVATEL poskytne, nebrání-li mu v tom ustanovení obecně závazných právních předpisů. Klientovi nevzniká poskytnutím uvedených informací vůči POSKYTOVATEL nárok na zvláštní úplatu nebo na slevu z překladatelských služeb.

4.2. V případě zrušení překladatelské zakázky po započetí práce bude klientovi účtován storno poplatek ve výši ceny za již přeložený text. Takto přeložený text bude odevzdán klientovi.

  1. Ceny služeb

5.1. Není-li mezi klientem a POSKYTOVATEL dohodnuto jinak, řídí se ceny služeb aktuálním ceníkem POSKYTOVATELe, který POSKYTOVATEL klientovi kdykoli na požádání poskytne (zašle).

5.2. Cena za překlad se účtuje za počet normostran textu originálu. Normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer v běžném textovém editoru (MS Word). V editoru MS PowerPoint normostrana odpovídá 250 slovům. V případě dodání originálu v neobvyklém formátu se stanovení normostrany bude řídit dohodou mezi POSKYTOVATEL a klientem, jinak platí ustanovení první věty přiměřeně. Je-li originální text dodán pouze v tištěné nebo naskenované podobě, účtuje se cena za počet normostran přeloženého textu. Minimální účtovanou jednotkou za překlad je jedna normostrana.

5.3. K celkové ceně za překlad lze účtovat příplatky za expresní vyhotovení, větší rozsah textu s krátkou dodací lhůtou, práci přes noc, o víkendu a ve svátky, překlad ze zvukového a video záznamu, soudní ověření a rovněž v případě špatně čitelného výchozího textu (malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný text atd.).

5.4. Pokud před zahájením práce na překladu POSKYTOVATEL zjistí, že objednaný text pro daného klienta již překládal, nebo že je překlad do požadovaného jazyka volně dostupný (např. na internetu), klienta o této skutečnosti informuje a za překlad si vyúčtuje pouze administrativní poplatek ve výši hodinové sazby pro korekturu textu.

  1. Platební podmínky

6.1. Fakturace probíhá nejpozději ke konci měsíce, do něhož zakázka spadá. Rozhodující je datum odevzdání zakázky překladu.

6.2. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto mezi POSKYTOVATEL a klientem jinak.

6.3. V případě neuhrazení faktury v době splatnosti je POSKYTOVATEL oprávněn účtovat za dobu prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý započatý den prodlení.

  1. Mlčenlivost

POSKYTOVATEL bude používat veškeré informace, které od klienta v souvislosti s poskytováním překladatelských služeb získá, výlučně pro účely plnění služeb POSKYTOVATEL příslušnému klientovi a pro případné zpracování interních terminologických glosářů. POSKYTOVATEL neposkytne informace získané od klienta bez jeho souhlasu žádným třetím osobám.

  1. Reklamace

Případné nedostatky poskytnutých překladatelských služeb je třeba uplatnit písemně v přiměřené lhůtě.

  1. Účinnost

 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 18. 8. 2016